Lobim dhe advokaci

Krahas shërbimit në shtëpi për pacientët,  një fokus i rëndësishëm I aktivitetit të Shoqatës Ryder Albania është  lobimi dhe advokimi  në nivel kombëtar dhe lokal për të siguruar prezantimin, njohjen, shtrirjen dhe aplikimin e kësaj disipline për të mbuluar nevojat e sa më shumë pacientëve në nevojë.

Në partneritet me Ministrinë e Shëndetësisë dhe organizata të  tjera, që operojnë në këtë fushë ka kontribuar në hartimin e një sërë  dokumenteve të rëndësishme për zhvillimin dhe integrimin e shërbimit paliativ në sistemin publik të kujdesit shëndetësor.Si rezultat I advokimit dhe lobimit Shoqata Ryder Albania ka kontribuar në krijimin dhe  përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregulator të shërbimit të kujdesit paliativ . Disa nga më kryesoret janë ligji i kujdesit paliativ dhe aktet nënligjore, standardet e shërbimit, protokollet klinike, udhërrëfyesi për mënyrën e ofrimit të shërbimit etj.

 

Gjithashtu nëpërmjet lobimit dhe  advokimit ka rezultuar :

  • Rritje e numrit te medikamenteve  në  listën e barnave të rimbursueshme .
  • Zhvillimi i kurikulës për kujdesin paliativ në fakultetin e mjekesisë ,të shkencave sociale si dhe fakulteti i Infermierise ,qoftë si lënde më vete ose e integruar
  • Fillimi i një kursi pasuniversitar në fakultetin publik të mjekësisë për kujdesin paliativ.

Comments are closed.

Scroll To Top
Descargar musica